Regelverket

Refusjonsregler FOR 1997-05-01 nr 43: Rundskriv til ftrl §5-22
[Endret 11/97, 8/99, 9/99, 8/00, 11/00, 7/01, 4/02, 7/02, 11/02, 2/03]

Det kan ytes bidrag til dekning av utgifter til terapiridning for medlem med alvorlig funksjonshemning. Det gjelder eksempelvis medlem med alvorlige lammelser etter poliomyelitt o.l. eller med hjerneskade som har medført fysisk eller psykisk funksjonshemning. Medlem med svær bevegelseshemning av andre grunner, f.eks polyarthritis og blinde kan også ha nytte av ridetimer.

Av psykisk funksjonshemmede nevnes psykisk utviklingshemmede, alvorlig mentalt syke og demente hvor vanlige aktiviteter ikke fører frem til en rimelig grad av fysisk utfoldelse. Hørselshemmede bør betraktes på linje med alvorlige fysiske og psykiske funksjonshemmede i forbindelse med å gi adgang til å yte bidrag til øvelsesridning. Ridningen må være av betydning som en erstatning for eller supplement til tradisjonell fysioterapi.

Terapiridningen må foregå i en rideskole under ledelse av fysioterapeut eller mensendiecklærer. Det er et vilkår for å få bidrag til terapiridning at behandlende fysioterapeut har gjennomgått og bestått Norsk Fysioterapiforbunds (NFF) kurs i terapiridning, trinn 1 og 2 á 40 timer.

Frem til 31.12.2002 kan det gis bidrag til terapiridning foretatt av offentlig godkjent fysioterapeut som per 1. mars 2002 gir terapiridning. Disse fysioterapeutene kan etter særskilt godkjenning fra NFFs Fagseksjon likestilles med fysioterapeut med bestått kurs i terapiridning. Slik godkjenning må foreligge før 31.12.2002.

Medlemmer i gruppe begrenses til åtte personer.

Kommunen skal uttale seg skriftlig om rideskolens tiltak til trygdekontoret i kommunen der rideskolen ligger. Uttalelsen bør gis av helseetaten v/kommunelege I. Kommunen skal ellers uttale seg skriftlig om rideskolen hvert annet år og når ny rideskole etablerer tilbud om terapiridning.

Uttalelsen skal inneholde en vurdering av hvorvidt rideskolen generelt anses å ha et egnet ridetilbud til medlem med alvorlige fysiske og psykiske funksjonshemninger.

Videre bør uttalelsen inneholde vurdering av følgende forhold:
• tilgjengelighet til rideskolen for funksjonshemmede,
• sikkerhetstiltak og -utstyr.

Trygdekontor som mottar skriftlig melding fra kommunen om en rideskoles tilbud, må orientere nabotrygdekontorene og fylkestrygdekontoret ved kopi av brevet.

Det må foreligge søknad om forhåndstilsagn fra trygdekontoret, (skrevet av behandlende lege på blankett I A 05-08.05 « Henvisning til fysioterapi »). Foruten angivelse av diagnose må søknaden inneholde opplysninger om arten og graden av medlemmets funksjonshemning.

Aktiv rideterapi forutsettes gitt i minst 30 minutter, mens (inntil) 10 minutter benyttes til å hjelpe pasienten på og av hesten, instruere og gi ham tid til å bli kjent med dyret. Fysioterapeuten og hjelper(e) må være til stede og rettlede pasienten.

Bidrag kan ytes for maksimalt 30 behandlinger pr. år. Bidraget tilsvarer takst A2c i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Utgifter til terapiridning til pasienter som oppholder seg i godkjent helseinstitusjon hvor trygden godtgjør for oppholdet, kan ikke dekkes ved bidrag, men må betales av institusjonen som en del av dens utgifter.